Radon i vatten

Det finns tre huvudsakliga källor för radon i bostäder: inomhusluften, marken och vattnet. Radion i vatten utgör en fara både vid inandning och vid förtäring. Forskning har visat att risken för lungcancer är större vid inandning av radonförorenad luft än risken för magcancer vid förtäring av vatten som är förorenat av radon. De största riskerna med radon i vattnet är vid t ex vid dusch och andra hushållsgöromål när radon släpps ut i luften från rinnande vatten. Det finns metoder för sanering av radon i vatten som kan användas i bostäder. Om det vatten du använder i ditt hem är ytvatten är det ovanligt med föroreningar av radon.
Om ditt vatten är grundvatten, t ex från en privat brunn eller en offentlig vattenförsörjning,
är sannolikheten större. Om du är orolig för att radon kan komma in ditt hem genom vattnet
och ditt vatten kommer från en offentlig vattenförsörjning, kontakta din vattenleverantör.
Om du har testat din egen brunn för radon och testerna har visat positivt, behöver du
sanera. Detta kan du göra på två sätt: Point-of-entry behandling är den saneringsteknik som
effektivt tar bort radon ur vattnet innan det når ditt hem och Point-of-use behandling
använder sig av en saneringsteknik som tar bort radon från vattnet i kranen, alltså genom att
bara behandla en liten del av det vatten du använder.
Hur blir man utsatt för radon kanske din första tanke är. Du bor förmodligen inte ens i närheten något område som är känt för hantering av radioaktivt material. Men stora delar av Sverige utsattes 1986 för en hel del radon när Tjernobyl sprängdes. Med den halveringstid radon har, är det fortfarande hög risk på många håll för radonförgiftning. Det finns mer för dig att läsa om radonsanering, om du känner att ditt intresse väcktes nu. Gå in på www.radonsanering.nu och tittar runt.